Giải trình Kết quả kinh doanh hợp nhất Quý II năm 2020

Ngày 28 tháng 07 năm 2020, Công ty CP Văn hóa Tân Bình có Văn bản số 20/20/VB-ALT về Giải trình kết quả kinh doanh Hợp nhất Quý II/2020 gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.